دكتر اميرخان سپهوند استاد مسلم حقوق كيفري بود و همواره با نگاهي تيزبين تفسيري شيوا و بديع از قوانين و مقررات داشت به گونه اي كه صاحب نظران را شگفت زده مي نمود ...
دكتر فرشته عدالتي بود كه شمشير دادگسترش هيچگاه در برابر كردار ظالمان درنيام نشد .
 
[ و ر و د ] [ تماس با ما ] آخرين تاريخ بروزرسانی : ۸/۹/۱۳۸۵